Cerita pendek bahasa mandarin

Huruf Han :

今年上月我有圣诞节的放假,我打算跟父母去中国。我们在中国看看又旅游。这是我第一次去中国。去中国我感觉越来很越兴奋。

我们访问的第一个地方是长城。我在长城旅游非常累。我爸爸告诉我,长城非常长,它有八千八百五十多公里。我们访问的第二个地方是北京,又紫禁城,又上海。回印尼前我们吃北京烤鸭,非常好吃。这是我第一次精彩的经历.

Pinyin :

Jīnnián shàng yuè wǒ yǒu shèngdàn jié de fàngjià, wǒ dǎsuàn gēn fùmǔ qù zhōngguó. Wǒmen zài zhōngguó kàn kàn yòu lǚyóu. Zhè shì wǒ dì yī cì qù zhōngguó. Qù zhōngguó wǒ gǎnjué yuè lái hěn yuè xīngfèn.

Wǒmen fǎngwèn de dì yī gè dìfāng shì chángchéng. Wǒ zài chángchéng lǚyóu fēicháng lèi. Wǒ bàba gàosu wǒ, chángchéng fēicháng zhǎng, tā yǒu bāqiān bābǎi wǔshí duō gōnglǐ. Wǒmen fǎngwèn de dì èr gè dìfāng shì běijīng, yòu zǐjìnchéng, yòu shànghǎi. Huí yìnní qián wǒmen chī běijīng kǎoyā, fēicháng hào chī. Zhè shì wǒ dì yī cì jīngcǎi de jīnglì.

Terjemahan :

Akhir tahun ini saya mempunyai libur Christmas, saya berecnana dengan orangtua saya pergi ke China. Kami ke China melihat lihat dan traveling. Ini adalah pengalaman pertama saya pergi ke China. Saya merasa pergi ke China semakin merasa (gembira/bergairah/bersemangat)
Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Tembok Besar China,  perjalanan saya di Tembok Besar China(saya singkat TBC) membuat saya sangat lelah. Ayahku memberitahuku, bahwa TBC sangat panjang. TBC memiliki panjang lebih dari 8.850Km. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah beijing, lalu Forbiden City, lalu Shanghai. Sebelum kami kembali ke Indonesia kami makan Beijing Kaoya (beijing kaoya merupakan makanan khas beijing yaitu bebek panggang), sangat lezat. Ini adalah pengalaman pertama saya yang sangat mengesankan.